by

RIFA’IYAH ISLAM LUGAS BERMARTABAT

-AL-ISLAM-168 views
  1. PENGERTIAN

Konsep Islam Lugas dan Bermartabat yang dijadikan Tema Muktamar Rifa’iyah ke-9 Tahun 2018 adalah sama dengan konsep Islam Wasathiyah yang dijadikan tema Musyawarah Nasional MUI ke-9, dan sama dengan sebelumnya dalam Muktamar Nahdlatul Ulama disebut Islam Nusantara dan dalam Musyawarah Nasional Muhammadiyah disebut Islam Berkemajuan, semuanya memiliki visi yang sama.

Visi Islam Wasathiyah adalah prinsip jalan tengah, jalan lurus dan moderat, la syarqiyyata wa la gharbiyyah, Islam yang ramah dan santun, serta menolak segala bentuk ekstrimisme dan radikalisme. Islam Nusantara adalah Islam yang toleran, dan Islam Berkemajuan adalah Islam yang berperadaban. Sementara Islam Lugas Bermatabat adalah Islam yang lugu dan mulia, ajarannya sederhana tetapi lengkap, mencakup semua aspek kehidupan, mudah diterima dan mudah diamalkan, ramah, dan toleran.

Islam Lugas Bermartabat dicetuskan dalam tema Muktamar Rifa’iyah ke-9 merupakan kristalisasi dari pandangan KH Ahmad Rifa’ie yang tertuang dalam kitab-kitabnya yang ditulis dalam bahasa Jawa huruf pegon dan diamalkan oleh santri Rifa’iyah hingga sekarang.

Islam Lugas Bermartabat juga sekaligus sebagai sikap tegas dari warga Rifa’iyah dalam menampik faham-faham dan gerakan yang eksklusif, intoleran, rigid, berpandangan sempit, suka mengkafir-kafirkan dan memusyrik-musyrikan orang lain. Faham-faham demikian berpotensi munculnya Islam ekstrim dan Islam radikal yang menghalalkan darah dan perampasan harta serta melegalkan pembunuhan.

Islam Lugas Bermartabat adalah Islam yang dapat mewujudkan perubahan umat menuju yang lebih baik (khairu ummah) tanpa menggunakan kekerasan, tetapi memberikan keteladanan yang baik (uswah hasanah) dengan cirri-ciri sebagai berikut :

  1. (الاعتدال) : Islam lugu, jejeg, sederhana, apa adanya, tidak berlebihan dan tidak berbelit-belit;
  2. (الكامل) : Islam memberikan petunjuk lengkap, meliputi hubungan dengan Khaliq (hablun minallah) dan hubungan dengan sesama makhluq (hablun minannas wa hablun minal ‘alam);
  3. (الشامل) : Islam mencakup pokok-pokok keimanan, pokok-pokok ibadah, dan pokok-pokok mu’amalah dan mu’asyarah menuju keselamatan dunia dan akhirat (لسعادة الدارين);
  4. (الدين يسر) : Islam mudah difahami dan mudah diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kaum terpelajar maupun awam, miskin maupun kaya, pejabat maupun rakyat biasa;
  5. (رحمة للعالمين) : Islam yang ramah dan santun, tidak ada pemaksaan dan tidak ada tindak kekerasan;
  6. (التسامح) : Islam toleran, menghormati sesama penganut agama dan kepercayaan, tidak saling mencela atau menyalahkan;
  7. (يعلو ولايعلى عليه) : Islam bermartabat, Islam yang luhur dan mulia, Islam yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.

Continue Reading…

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed